Kishu Ken Dog Breed Information


Kishu Ken Quick Facts
Kishu Ken
Breed Group: Not Akc Recognized
Origen: Japan
Nickname: Kishu
Weight: 30-60 lbs
Height: 17-22 inches
Color(s): White


Kishu Ken Appearance

Kishu Ken Temperament

Is Kishu Ken the Right Dog Breed for You?

Kishu Ken Life expectancy

Kishu Ken Health problems

Kishu Ken Care and Grooming

Kishu Ken Shedding